Hvad er CAP-M

Capital Asset Pricing modellen står bogstaverne for og det er en model der har til formål at beregne det forventede afkast på en aktieinvestering. De oplysninger det kræves, er den risikofrie rente, beta værdien samt det forventede afkast på hele markedsporteføljen. Ud fra disse oplysninger er det muligt, at beregne det forventede afkast på en given investering. Det er nogle af de bagvedliggende beregninger ved aktieinvesteringer og det giver en forventet afkast af, hvad man bør kunne forvente at tjene på en given aktieinvestering.

Hvilke aktier bør købes

Hvis du er i tvivl om, hvad der er gode aktieinvestering og hvor du skal sætte dine penge, er det svært at give et entydigt svar på. Der er nemlig aldrig noget entydigt svar og det, er det der er charmen ved branchen, hvor man kan have formodning om, at nogle ting vil opleve vækst i fremtiden, mens andre brancher opnår tilbagegang. En måde, at vurderer det på, er at finde en virksomhed der ikke har megen gæld. Ved, at have lav gæld, vil der være større mulighed for at få del i overskuddet, som udbetales som udbytte i stedet for at overskuddet skal dække gæld hos kreditorerne. Og ellers handler det om at vurdere, hvilke tiltag der arbejdes med i virksomheden og om der er nogle lovændringer på vej der har betydning for den måde virksomheden agerer på. Eller lægger der mulighed for virksomheden i at vækste i de dele af verden, som oplever fremgang i disse år, som f.eks. Rusland eller Sydamerika, hvor forbedringer af bl.a. infrastruktur og andre offentlige investeringer gør, at det er blevet et attraktivt sted at starte virksomhed eller flytte dele af produktionen hen.

Sælg på det rigtige tidspunkt

Ligeså vidt, som man skal købe aktier i de rigtige selskaber og brancher på de rigtige tidspunkter, forud for en vækstperiode, så er kunsten også at få dem afsat på det rigtige tidspunkt, hvis man ønsker at tjene penge på det. Det er omend endnu sværere at sørge for at få solgt til tiden, som det er at få købt til tiden. Man kan godt have en formodning for en fremgang, der gør det attraktivt at investere, hvis virksomheden har indikeret at noget vil ske i nær fremtid. Derimod kan det være markant sværere at gennemskue, hvornår det modsætningsvis ser skidt ud. Når regnskaberne er kommet, så er det for sent, så er kursen faldet og det er blevet mindre attraktivt at investere i netop de aktier du har. Kunsten i at være på forkant med tingenes udvikling er i den grad svært.

Hvad er en aktieudvidelse?

For at fortsætte i rillen omkring aktier, så vil jeg denne gang behandle emnet, aktieudvidelse. Hvad betyder en aktieudvidelse, for virksomheden og hvad er det egentlig virksomheden foretager sig, når den laver en såkaldt aktieudvidelse.

En del af virksomhedens aktiver er aktiekapitalen. Aktiekapitalen er et udtryk, for den kapital der er indskudt i virksomheden i forbindelse med aktieemissionen ved stiftelsen af aktieselskabet.

Der kan eksempelvis være indskudt en aktiekapital på 1 million i forbindelse med stiftelsen. Virksomhedens aktiekapital er således på 1 million kroner.

Aktiekapitalen indgår som nævnt i virksomhedens aktiver, hvorfor den naturligt vil spille en ganske væsentlig rolle i virksomhedens egenkapital. Egenkapitalen er banalt set blot virksomhedens aktiver fratrukket evt. gældsforpligtelser. Virksomheden kan således have gældsforpligtelser for 200.000 kroner.

Dette vil , i mit simple eksempel, give en egenkapital på 800.000 kroner.
Virksomheden kan have et ønske om, at forhøje deres egenkapital, og dette kan eksempelvis ske gennem en kapitalforhøjelse, hvor der selvsagt indskydes mere kapital i virksomheden. En aktieudvidelse vil være udtryk for dette.

Virksomheden vælger simpelthen at udbyde flere aktier end tidligere, det kan være for et beløb på 200.000 kroner. Der er en masse tekniske regler omkring dette, idet der skal en vedtægtsændring til, for at det kan finde sted, og disse skal besluttes på generalforsamlingen mv. derudover er der en række krav til selve det tekniske og formelle i forbindelse med udvidelsen. Det er ikke yderligere væsentligt at komme ind på de tekniske detaljer i denne sammenhæng.

Virksomheden laver udbyder altså flere aktier med henblik på, at forhøje kapitalen i virksomheden og dermed styrke egenkapitalen og likviditeten.

Dermed betyder en aktieudvidelse helt simpelt stillet op, at man vælger at udbyde flere aktier end tidligere, for på denne måde at opnå en større aktiekapital, som indregnes i virksomhedens aktiver og dermed spiller en central rolle i forhold til virksomhedens egenkapital.

Desuden kan en kapitalforhøjelse bruges til at nedbringe virksomhedens gæld. Det kan ske gennem en såkaldt gældskonvertering, hvor virksomheden eksempelvis kan tilbyde en kreditor, der har et tilgodehavende på 200.000 kroner, at det konverteres til aktiekapital i stedet. Således vil virksomheden ikke længere have den fordring i mod sig og gælden vil blive reduceret med 200.000 kroner mens aktiekapitalen styrkes med 200.000 kroner.

Aktieudvidelser kan således ske på mange forskellige måder, men hovedsageligt med samme formål. At styrke egenkapitalen via øget kapital i virksomheden.

Hvad er en aktionær?

Ser man, som jeg, ofte, eller bare engang i mellem de finansielle nyheder på fjersynet, så vil man ganske ofte støde på begreber som aktier og aktionærer.

Jeg vil nu ganske lavpraktisk og helt simpelt forsøge at kortlægge disse begreber for jer – på et plan, hvor de fleste bør kunne være med.

En aktie betyder ret beset en andel i en given virksomhed, der er organiseret som et aktieselskab. Ejer man en eller flere aktier i en virksomhed, så er man faktisk medejer af denne virksomhed. Dette betyder ligeledes, at en aktionær ret beset er en person, der har en ejerandel i virksomheden.

Hvor stor denne ejerandel er afhænger af, hvor stor en procentdel af de samlede aktier den givne aktionær ejer. Når man køber en aktie, så betaler man et bestemt beløb for aktien. Dette er også kaldet aktiens kurs. Kursen fastsættes af mange forskellige faktorer, som dog har det til fælles, at de hører ind under det fri marked, hvorpå aktier handles. Kursen fastsættes derfor hovedsageligt af udbud og efterspørgsel.

Som aktionær opnår man medbestemmelse i virksomheden, hvilket i sig selv er naturligt nok eftersom man teknisk set ejer en del af den. Man opnår møderet på den årlige generalforsamling, som er aktieselskabets øverste ledelsesorgann. Langt de fleste beslutninger af væsentlig karakter skal træffes på generalforsamlingen jf. kapitalselskabsloven.

Man opnår ligeledes taleret på generalforsamlingen samt ret til at stille spørgsmål til den strategiske ledelse i form af bestyrelsen i virksomheden. Som aktionær har man ligeledes et vist krav på at få fyldestgørende svar på disse evt. spørgsmål.

Når der skal træffes beslutninger på generalforsamlingen foregår det ved afstemning mellem alle fremmødte kapitalejere/aktionærer. Disse har altså den helt suveræne beslutningskompetence.

Derudover kan man få del i et evt. overskud fra virksomheden. Dette kaldes udbytte.

Dette kan være én grund til at blive aktionær og investere i virksomheder. En anden kan være at tjene penge. Der er gode penge at hente, hvis man handler med aktier. Som tidligere nævnt, så fastsættes kursen på aktier af markedet. Udbud og efterspørgsel.

Dette betyder, at hvis markedet flasker sig rigtigt, for den aktie man har investeret i, så kan man tjene penge på at sælge den videre til en højere kurs.

Det er egentlig både simpelt og spændende og noget de fleste danskere kan være med på. Ønsker man at tjene de store penge skal man dog som oftest investere stort. Det findes der heldigvis råd for, idet mange mennesker låner penge til at kunne investere massivt i aktier. Og det betaler sig.